Llogaritësi i vlerës aktuale


Vlera aktuale (e zbritur), është një shumë parash në të ardhmen që është zbritur për të pasqyruar vlerën e saj aktuale, sikur të ekzistonte sot. Vlera aktuale është gjithmonë më e vogël ose e barabartë me vlerën e ardhshme, sepse paratë kanë potencial fitimi interesi.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) ku:

\( C \) është shuma e ardhshme e parave
\( n \) është numri i periudhave të përbëra ndërmjet datës aktuale dhe datës kur shuma
\( i \) është norma e interesit për një periudhë të përbërë

Vlera aktuale është: {{presentValueResult}}