Llogaritësi i interesit të përbërë


Kur merrni hua para nga një bankë, ju paguani interes. Interesi është me të vërtetë një tarifë e ngarkuar për huazimin e parave, është një përqindje e ngarkuar mbi shumën kryesore për një periudhë prej një viti - zakonisht.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) ku:

\( S \) është vlera pas \( t \) periudhat
\( P \) është shuma kryesore (investimi fillestar)
\( t \) është numri i viteve për të cilat paratë janë marrë hua
\( j \) është norma vjetore e interesit nominal (nuk pasqyron përbërjen)
\( m \) është numri i interesave që komponohen në vit

Bilanci pas {{years}} vjet është: {{compoundInterestResult}}