Vëllimi i cilindrit


Çfarë është vëllimi i cilindrit

Për të marrë vëllimin duhet të llogaritni: sipërfaqen e rrethit shumëzuar me lartësinë e cilindrit.
Kjo pjesë e formulës: πr2 llogarit sipërfaqen e rrethit. Dhe shumëzohet me lartësinë e cilindrit h Mos harroni se rezultati vjen në çdo njësi kubike. P.sh. nëse përdorni njehsorë merrni: m3 centimetra: cm3


V = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r