Llogaritësi mesatar aritmetik


Mesatarja aritmetike është një vlerë që përdoret shpesh në statistikë, e cila llogaritet si mesatare aritmetike e vlerave. Nëse kemi një sërë n vlerat. Le t'i quajmë ata x1, x2, …, xn. Për të marrë mesataren, shtoni të gjitha xi dhe pjestoni rezultatin me n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Vlera mesatare: {{averageResult}}


Shuma e numrave: {{averageSum}}

Numrat total: {{averageCount}}

Vendosni numrat e ndarë nga hapësira