Häzirki baha kalkulýatory


Häzirki (arzanladylan) baha, häzirki gymmatyny görkezmek üçin arzanladylan geljekki pul mukdarydyr. Häzirki baha elmydama geljekki bahadan pes ýa-da deňdir, sebäbi puluň girdeji gazanmak mümkinçiligi bar.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) nirede:

\( C \) geljekdäki pul mukdarydyr
\( n \) şu sene bilen jemi jemlenen senäniň arasyndaky goşma döwürleriň sanydyr
\( i \) bir goşma döwür üçin göterim derejesidir

Häzirki bahasy: {{presentValueResult}}