Göwrelilik kalkulýatory


Göwreliligiňiz tassyklanandan soň, iň köp bilmek isleýän zadyňyz, bellenen senäňizdir. Bagtymyza, bu kalkulýator garaşylýan senäni kesgitlemäge kömek eder.
Göwreliligiň ortaça uzynlygy, soňky aýbaşy döwrüniň ilkinji gününden kyrk hepde ýa-da iki ýüz segsen gün. Bu senäni bilýän bolsaňyz, dokuz aý ýedi gün goşuň we bellenen senäňizi aldyňyz.
Eger aýlawyňyz tertipsiz bolsa ýa-da senesini bilmeseňiz, lukmanyňyz ultrases barlagyny geçirer we düwünçegiň ýaşyny kesgitlär.

Berilmeli senesi: {{ pregnancyResult}}