Ölüm kalkulýatory


Ölüm kalkulýatory näçe wagt ýaşajakdygyňyzy we haçan öljekdigiňizi kesgitleýär. Bu kalkulýator ýaşaýan ýurduňyzy hem göz öňünde tutýar. Mysal üçin Japanaponiýada adamlar has uzak ýaşamaga ýykgyn edýärler.

Uzak ýaşamak we agyryda ölmek islemeýän bolsaňyz, aşakdaky maslahatlary okaň.

  • Çilimi taşlaň
  • Şu gün ýüz öwürseňiz, 10 ýyl uzak ýaşap bilersiňiz.

  • Gün şöhlesini geýiň
  • Günden doly gaça durmaň. Emma UVA, UVB şöhleleri günde 15 minutdan köp wagt geçirýänlere howp salýar. Uzak wagtlap täsir etmek deriniň düwnük keseliniň döremek ähtimallygyny ýokarlandyryp biler

  • Antioksidantlary iýiň
  • Çaýy köp içiň, gök çaý gara çaýdan has az işlenýär, ýürek agyry we rak keselini azaldyp biler. Gara şokolad iýiň - 60% kakao ýa-da ondanam köp gözläň. Her gün bir stakan şerap içiň. Her gün bäş nahar miwe we gök önüm iýiň.

  • Yzygiderli maşk ediň
  • Awtoulagyňyzyň ulanylyşyny azaldyň we ýerine gezelenç edip bilersiňiz. Liftiň ýerine basgançak alyň. Gündelik otuz minutlyk maşk, ýürek agyry ähtimallygyny 60% azaldar.

  • Durnukly uky düzgünine eýe boluň
  • Şonda bedeniňiz has aňsat täzelenip biler. Uzak wagtyň dowamynda (48+ sagat) üstünlikli uky siklini amala aşyrmasaňyz, beden we akyl saglygyňyza çynlakaý täsir edip bilersiňiz.

Sen ölersiň {{deathDateResult}}

ýaşynda {{deathYearsResult}} ýyllar