Одоогийн утга тооцоолуур


Өнөөгийн (хөнгөлөлттэй) үнэ цэнэ гэдэг нь өнөөгийн үнэ цэнийг харуулахын тулд өнөөгийн үнэ цэнийг тусгахын тулд хөнгөлөлт үзүүлэх ирээдүйн мөнгөн дүн юм. Өнөөгийн үнэ цэнэ нь ирээдүйн үнэ цэнээс үргэлж бага эсвэл тэнцүү байдаг тул мөнгө хүү олох чадвартай байдаг.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) хаана:

\( C \) ирээдүйн мөнгөн дүн юм
\( n \) нь одоогийн ба нийлбэр орсон огнооны хоорондох нийлмэл хугацааны тоо юм
\( i \) гэдэг нь нэг нийлмэл хугацааны хүү юм

Өнөөгийн утга нь: {{presentValueResult}}