Нийлмэл хүү тооцоологч


Банкнаас мөнгө зээлэхдээ хүү төлдөг. Хүү нь мөнгө зээлсэнийхээ төлөө шимтгэл төлдөг бөгөөд энэ нь зарчмын дүнгээс жилийн хугацаанд авдаг хувь юм.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) хаана:

\( S \) дараах утга юм \( t \) хугацаа
\( P \) үндсэн дүн (анхны хөрөнгө оруулалт)
\( t \) нь мөнгө зээлсэн жилийн тоо юм
\( j \) жилийн нэрлэсэн хүүгийн хэмжээ (нийлүүлэлтийг тусгаагүй)
\( m \) хүү нь жилд хэд дахин нэмэгдсэн тоо юм

Дараа нь үлдэгдэл {{years}} жил нь: {{compoundInterestResult}}