Дундаж хурдны тооцоолуур


Дундаж хурд гэдэг нь тодорхой хугацааны туршид гарах нийт зайг хэлнэ. Жишээ нь: "бид 150 км замыг хоёр цагт туулдаг."

Формула:

\( Хурд = \dfrac{ Зай }{ Цаг хугацаа } \qquad v = \dfrac{ s }{ т } \)

Дундаж хурд нь: {{result}}