ამჟამინდელი მნიშვნელობის კალკულატორი


ახლანდელი (დისკონტირებული) ღირებულება არის მომავალი თანხა, რომელიც ფასდაკლებულია მისი ამჟამინდელი ღირებულების ასახვისთვის, თითქოს ის დღეს არსებობდეს. ამჟამინდელი ღირებულება ყოველთვის ნაკლებია ან ტოლია სამომავლო ღირებულების, რადგან ფულს აქვს პროცენტის მიღების პოტენციალი.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) სად:

\( C \) არის მომავალი თანხა
\( n \) არის რთული პერიოდების რაოდენობა დღევანდელ თარიღსა და თანხას შორის
\( i \) არის საპროცენტო განაკვეთი ერთი რთული პერიოდისთვის

ამჟამინდელი ღირებულებაა: {{presentValueResult}}