Máy tính trung bình số học


Trung bình số học là một giá trị thường được sử dụng trong thống kê, được tính là giá trị trung bình cộng của các giá trị. Nếu chúng ta có một bộ n các giá trị. Hãy gọi cho họ x1, x2, …, xn. Để có được mức trung bình, hãy thêm tất cả xi và chia kết quả cho n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Giá trị trung bình: {{averageResult}}


Tổng các số: {{averageSum}}

Tổng số: {{averageCount}}

Nhập các số được phân tách bằng dấu cách