Máy tính lãi gộp


Khi bạn vay tiền từ ngân hàng, bạn phải trả lãi suất. Lãi suất thực sự là một khoản phí được tính cho việc vay tiền, nó là một tỷ lệ phần trăm được tính trên số tiền nguyên tắc trong khoảng thời gian một năm - thông thường.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) Ở đâu:

\( S \) là giá trị sau \( t \) Chu kỳ
\( P \) là số tiền gốc (đầu tư ban đầu)
\( t \) là số năm tiền được vay
\( j \) là lãi suất danh nghĩa hàng năm (không phản ánh lãi kép)
\( m \) là số lần tiền lãi được gộp mỗi năm

Cân bằng sau {{years}} năm là: {{compoundInterestResult}}