Máy tính tốc độ trung bình


Tốc độ trung bình là tổng quãng đường trong một khoảng thời gian. Ví dụ: "chúng tôi lái xe 150 km trong hai giờ."

Công thức:

\( Tốc độ = \dfrac{ Khoảng cách }{ Thời gian } \qquad v = \dfrac{ S }{ t } \)

Tốc độ trung bình là: {{result}}