เครื่องคำนวณความเร็วเฉลี่ย


ความเร็วเฉลี่ยคือระยะทางทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น: "เราขับ 150 กม. ในสองชั่วโมง"

สูตร:

\( ความเร็ว = \dfrac{ ระยะทาง }{ เวลา } \qquad วี = \dfrac{ ส }{ t } \)

ความเร็วเฉลี่ยคือ: {{result}}