เครื่องคำนวณมูลค่าปัจจุบัน


มูลค่าปัจจุบัน (ลดราคา) คือจำนวนเงินในอนาคตที่ได้รับการลดราคาเพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน ราวกับว่ามีอยู่ในปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าในอนาคตเสมอเพราะเงินมีศักยภาพในการหาดอกเบี้ย
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) ที่ไหน:

\( C \) คือจำนวนเงินในอนาคต
\( n \) คือจำนวนงวดการทบต้นระหว่างวันที่ปัจจุบันและวันที่ผลรวม
\( i \) คืออัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการทบต้นหนึ่งงวด

มูลค่าปัจจุบันคือ: {{presentValueResult}}