เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น


เมื่อคุณยืมเงินจากธนาคาร คุณต้องจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการยืมเงินจริง ๆ มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เรียกเก็บจากจำนวนเงินต้นสำหรับช่วงเวลาหนึ่งปี - โดยปกติ
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) ที่ไหน:

\( S \) มีค่าหลังจาก \( t \) ช่วงเวลา
\( P \) เป็นเงินต้น (เงินลงทุนเริ่มแรก)
\( t \) คือจำนวนปีที่ยืมเงินไป
\( j \) คืออัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่สะท้อนการทบต้น)
\( m \) คือจำนวนครั้งที่ดอกเบี้ยทบต้นต่อปี

ยอดคงเหลือหลังจาก {{years}} ปีคือ: {{compoundInterestResult}}