കമ്പ്യൂട്ടർ തരം


നിങ്ങൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട നുറുങ്ങ് കണ്ടെത്തുക. പട്ടിക സേവനമുള്ള യുഎസ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിങ്ങൾ 15% ഉം അതിൽ കൂടുതലും ടിപ്പ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസാധാരണമായ സേവനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 20 മുതൽ 25% വരെ പതിവാണ്. സ്‌ക്രൂജ് ചെയ്യരുത്, മാന്യമായിരിക്കുക, പ്രോപ്പർ ടിപ്പ് നൽകുക!

നിങ്ങളുടെ നുറുങ്ങ് ഇതാണ്: {{tipResult}}

നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ബിൽ ഇതാണ്: {{billWithTip}}