സർക്കിൾ ഏരിയ


എന്താണ് സർക്കിൾ ഏരിയ

സർക്കിളിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം സർക്കിൾ ഉപരിതലത്തിൽ എത്ര സ്ഥലം എടുക്കുന്നു എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കിൾ റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരവതാനി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പരവതാനി ആവശ്യമാണെന്ന് ഏരിയ.
പ്രദേശം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിളിന്റെ ദൂരം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റുകളിൽ ദൂരം നൽകുക.A = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r