അരിത്മെറ്റിക് മീഡിയൻ കാൽക്കുലേറ്റർ


സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യമാണ് അരിത്മെറ്റിക് ശരാശരി, ഇത് മൂല്യങ്ങളുടെ ഗണിത ശരാശരിയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ n മൂല്യങ്ങൾ. നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാം x1, x2, …, xn. ശരാശരി ലഭിക്കാൻ, എല്ലാം ചേർക്കുക xi ഫലം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

ശരാശരി മൂല്യം: {{averageResult}}


അക്കങ്ങളുടെ ആകെത്തുക: {{averageSum}}

ആകെ നമ്പറുകൾ: {{averageCount}}

സ്‌പെയ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ച നമ്പറുകൾ നൽകുക