ഗർഭകാല കാൽക്കുലേറ്റർ


നിങ്ങളുടെ ഗർഭധാരണം സ്ഥിരീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത തീയതിയാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത തീയതി നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
അവസാന ആർത്തവത്തിൻറെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ശരാശരി ദൈർഘ്യം നാൽപത് ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇരുനൂറ്റി എൺപത് ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീയതി അറിയാമെങ്കിൽ ഒമ്പത് മാസവും ഏഴ് ദിവസവും ചേർക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത തീയതി ലഭിച്ചു.
നിങ്ങളുടെ ചക്രം ക്രമരഹിതമാണെങ്കിലോ തീയതി അറിയില്ലെങ്കിലോ, നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ പ്രായം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യും.

അവസാന തീയതി ഏകദേശം: {{ pregnancyResult}}