അണ്ഡോത്പാദന കാൽക്കുലേറ്റർ


അണ്ഡോത്പാദനമാണ് പലരും സ്ത്രീയുടെ ചക്രത്തിന്റെ “ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ സമയം” എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, കാരണം ഈ സമയത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ചക്രത്തിൽ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ അണ്ഡോത്പാദനം സംഭവിക്കാം, ഓരോ മാസവും മറ്റൊരു ദിവസം സംഭവിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ ട്രാക്കുചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ദിവസങ്ങൾ:

  • {{item}}