സർക്കിൾ ചുറ്റളവ്


എന്താണ് സർക്കിൾ ചുറ്റളവ്

സർക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ദൂരമാണ് ചുറ്റളവ്. നിങ്ങളുടെ ടേപ്പ് അളക്കുകയും സർക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ദൂരം അളക്കുകയും ചെയ്താൽ - അതാണ് ചുറ്റളവ്.
സർക്കിളിന്റെ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കിളിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ ഓരോ പോയിന്റിലേക്കും ദൂരം ആണ് ദൂരം, ഇത് സർക്കിളിന്റെ ഓരോ പോയിന്റിനും തുല്യമാണ്. വ്യാസം 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ദൂരത്തിന് തുല്യമാണ്.സി = r {{ result }}

{{ error }}

d r