ശരാശരി വേഗത കാൽക്കുലേറ്റർ


എന്താണ് വേഗത?

വേഗത ഒരു സ്കെയിലർ അളവാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാ: "എന്റെ കാറിന് 20 മൈൽ വേഗതയിൽ പോകാൻ കഴിയും" എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ.
നേരെമറിച്ച് വേഗത ഒരു വെക്റ്റർ അളവാണ്, അതിനാൽ അതിൽ വേഗതയുടെ വ്യാപ്തി മാത്രമല്ല ഒരു ദിശയും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണം ഇതായിരിക്കും: "ഒബ്ജക്റ്റ് 2.6 മീ / സെ വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നു."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) എവിടെ

\( v_a \) ശരാശരി വേഗതയാണ്
\( v \) വേഗതയാണ്
\( v_0 \) പ്രാരംഭ വേഗതയാണ്

ശരാശരി വേഗത va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) എവിടെ

\( v_0 \) പ്രാരംഭ വേഗതയാണ്
\( v_a \) ശരാശരി വേഗതയാണ്
\( v \) വേഗതയാണ്

പ്രാരംഭ വേഗത v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) എവിടെ

\( v \) വേഗതയാണ്
\( v_0 \) പ്രാരംഭ വേഗതയാണ്
\( v_a \) ശരാശരി വേഗതയാണ്

പ്രവേഗം v = {{ result}}