Nuvärdesräknare


Nuvarande (diskonterat) värde är en framtida summa pengar som har diskonterats för att återspegla dess nuvarande värde, som om det fanns idag. Nuvärdet är alltid mindre än eller lika med det framtida värdet eftersom pengar har potential att tjäna räntor.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) var:

\( C \) är den framtida summan pengar
\( n \) är antalet sammansatta perioder mellan nuvarande datum och det datum där summan
\( i \) är räntan för en sammansatt period

Nuvarande värde är: {{presentValueResult}}