Calculadora de valor actual


El valor actual (descomptat) és una quantitat futura de diners que s’ha descomptat per reflectir el seu valor actual, com si existís avui. El valor actual sempre és inferior o igual al valor futur perquè els diners tenen un potencial d’interès.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) on:

\( C \) és la quantitat futura de diners
\( n \) és el nombre de períodes de composició entre la data actual i la data en què la suma
\( i \) és el tipus d’interès d’un període de composició

El valor actual és: {{presentValueResult}}