Calculadora d’interès compost


Quan demaneu prestats diners a un banc, pagueu interessos. L’interès és realment una comissió cobrada per demanar prestat els diners, és un percentatge cobrat sobre l’import principal durant un període d’un any, normalment.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) on:

\( S \) és el valor després \( t \) períodes
\( P \) és l'import principal (inversió inicial)
\( t \) és el nombre d'anys pels quals es demana prestat els diners
\( j \) és el tipus d’interès nominal anual (que no reflecteix la composició)
\( m \) és el nombre de vegades que es suma l'interès per any

Saldo després {{years}} anys són: {{compoundInterestResult}}