தற்போதைய மதிப்பு கால்குலேட்டர்


தற்போதைய (தள்ளுபடி) மதிப்பு, எதிர்காலத்தில் அதன் தற்போதைய மதிப்பைப் பிரதிபலிக்க தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது, அது இன்று இருப்பதைப் போல. தற்போதைய மதிப்பு எப்போதுமே எதிர்கால மதிப்பை விட குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கும், ஏனெனில் பணத்திற்கு வட்டி சம்பாதிக்கும் திறன் உள்ளது.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) எங்கே:

\( C \) எதிர்கால பணம்
\( n \) என்பது தற்போதைய தேதி மற்றும் கூட்டுத்தொகை தேதிக்கு இடையிலான கூட்டு காலங்களின் எண்ணிக்கை
\( i \) ஒரு கூட்டு காலத்திற்கான வட்டி விகிதம்

தற்போதைய மதிப்பு: {{presentValueResult}}