வட்ட சுற்றளவு


வட்டம் சுற்றளவு என்றால் என்ன

சுற்றளவு என்பது வட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள தூரம். உங்கள் டேப் அளவை வெளியே எடுத்து வட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள தூரத்தை அளந்தால் - அது சுற்றளவு.
வட்டத்தின் விட்டம் அல்லது ஆரம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆரம் என்பது வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து வட்டத்தின் ஒவ்வொரு புள்ளிகளுக்கும் தூரமாகும், இது வட்டத்தின் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் சமம். விட்டம் 2 ஆல் பெருக்கப்படும் ஆரம் சமம்.



சி = r {{ result }}

{{ error }}

d r