சிலிண்டர் பகுதி


சிலிண்டர் பகுதி என்றால் என்ன

சிலிண்டர் ஒரு சோடா கேன் போன்றது என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். மேற்பரப்பு பகுதியைப் பெற நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்: மேல் மற்றும் கீழ் மேற்பரப்புகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பொருளின் மேற்பரப்பு.
சூத்திரத்தின் இடது பகுதி: 2πrh சிலிண்டரின் உடலைக் கணக்கிடுகிறது. சிலிண்டர் 2πr உடலின் ஒவ்வொரு சுற்றளவும் சிலிண்டர் h இன் உயரத்தால் பெருக்கப்படும் போது இது நிகழ்கிறது
சூத்திரத்தின் வலது பகுதி: மேல் மற்றும் கீழ் வட்டங்களின் 2πr 2 கணக்கிடப்பட்ட பகுதிகள். இது வெறுமனே 2πr வட்டத்தின் பரப்பளவு 2 ஆல் பெருக்கப்படுகிறதுஅ = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r