Aritmetisk middelkalkulator


Aritmetisk gjennomsnitt er en verdi som ofte brukes i statistikk, som beregnes som det aritmetiske gjennomsnittet av verdiene. Hvis vi har et sett med n verdier. La oss ringe dem x1, x2, …, xn. For å få gjennomsnittet, legg til alle xi og dele resultatet med n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Gjennomsnittlig verdi: {{averageResult}}


Summen av tall: {{averageSum}}

Totalt antall: {{averageCount}}

Skriv inn tall atskilt med mellomrom