Prime number checker / calculator


Ang pangunahing numero ay isang natural na bilang na mas malaki sa 1 na walang positibong mga dibisyon maliban sa 1 at mismo. Ang pinakamaliit na punong numero ay dalawa - ang positibong paghati niya ay isa at dalawa. Dalawa din ang tanging pantay na numero. Ang bawat iba pang mga pangunahing numero ay kakaiba, dahil ang bawat iba pang kahit na bilang na mas malaki sa dalawa ay nahahati sa dalawa.
Ang mga pangunahing punong numero ay: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31…
2 3 5 7 11 13 17 19
23 29 31 37 41 43 47 53
59 61 67 71 73 79 83 89
97
2 3 5 7 11 13 17 19
23 29 31 37 41 43 47 53
59 61 67 71 73 79 83 89
97 101 103 107 109 113 127 131
137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223
227 229 233 239 241 251 257 263
269 271 277 281 283 293 307 311
313 317 331 337 347 349 353 359
367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457
461 463 467 479 487 491 499 503
509 521 523 541 547 557 563 569
571 577 587 593 599 601 607 613
617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719
727 733 739 743 751 757 761 769
773 787 797 809 811 821 823 827
829 839 853 857 859 863 877 881
883 887 907 911 919 929 937 941
947 953 967 971 977 983 991 997

{{num}} {{result}} pangunahing numero