ਕਰੰਸੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ


ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.

{{fromResult}} = {{currencyResult}}