ਸਿਲੰਡਰ ਖੇਤਰ


ਸਿਲੰਡਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਸੋਡਾ ਕੈਨ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ: ਚੋਟੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਤਹ ਜੋ ਕਿ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ: 2πr ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ 2πr ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ h ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ: 2πr2 ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਗਣਿਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ. ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਲ 2πr ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੈਏ = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r