ਸਰਕਲ ਖੇਤਰ


ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਸਤਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਖੇਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਲੀਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਘੇਰੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ.ਏ = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r