ເຄື່ອງຄິດເລກ ໝາຍ ເລກເລກຄະນິດສາດ


ຄ່າສະເລ່ຍເລກຄະນິດສາດແມ່ນມູນຄ່າທີ່ມັກໃຊ້ໃນສະຖິຕິເຊິ່ງຄິດໄລ່ເປັນຕົວເລກສະເລ່ຍຂອງເລກຄະນິດສາດ. ຖ້າພວກເຮົາມີຊຸດຂອງ n ຄຸນຄ່າ. ໃຫ້ໂທຫາພວກເຂົາ x1, x2, …, xn. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສະເລ່ຍ, ເພີ່ມທັງ ໝົດ xi ແລະແບ່ງຜົນໄດ້ຮັບໂດຍ n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

ມູນຄ່າສະເລ່ຍ: {{averageResult}}


ຜົນລວມຂອງຕົວເລກ: {{averageSum}}

ຈຳ ນວນທັງ ໝົດ: {{averageCount}}

ກະລຸນາໃສ່ຕົວເລກແຍກໂດຍຊ່ອງ