Средно аритметичен калкулатор


Аритметичната средна стойност е често използвана в статистиката стойност, която се изчислява като средната аритметична стойност на стойностите. Ако имаме набор от n стойности. Нека ги повикаме x1, x2, …, xn. За да получите средната стойност, добавете всички xi и разделете резултата на n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Средна стойност: {{averageResult}}


Сбор от числа: {{averageSum}}

Общ брой: {{averageCount}}

Въведете числа, разделени с интервал