टक्केवारी कॅल्क्युलेटर


टक्केवारी म्हणजे काय

टक्केवारीचा अर्थ सहसा एकूण मूल्यापासून संबंधित मूल्य असतो. आम्ही यासारख्या उदाहरणार्थ टक्केवारी वापरतो:

  1. आमचे एकूण मूल्य दहा लाख कार आहे.
  2. आणि आम्ही म्हणतो: "प्रत्येक दुसरी कार पाच वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहे"
  3. पर्सेंटमध्ये भाषांतरित - "प्रत्येक सेकंदाची कार" म्हणजे पन्नास टक्के (50%).
  4. अचूक उत्तरः अर्धा दशलक्ष कार पाच वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत.

एक टक्के म्हणजे शंभरावा भाग म्हणजे. वरील उदाहरणावरून - दशलक्षातून शंभर (1%) शंभर हजार असेल. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( टक्केवारी = मूल्य / एकूण मूल्य \cdot 100 \\[1ex] \)
उदाहरणः 10 कारपैकी 5 कार किती टक्के आहेत
\( टक्केवारी = (5 / 10) \cdot 100 \\ टक्केवारी = 50\% \)

{{ partSecond }} च्या {{ wholeSecond }} आहे {{ percentResult }}%

\( मूल्य = टक्केवारी \cdot (एकूण मूल्य / 100) \\[1ex] \)
उदाहरणः 50 कारपैकी 10% किती कार आहेत
\( मूल्य = 10 \cdot (50 / 100) \\ मूल्य = 5 \, मोटारी \)

{{percentFirst}}% च्या {{wholeFirst}} आहे {{ valueResult }}
\( एकूण मूल्य = मूल्य \cdot (100 / टक्केवारी) \\[1ex] \)
उदाहरणः 5 कार 50% असल्यास टोटलव्हल्यू म्हणजे काय?
\( एकूण मूल्य = 5 \cdot (100 / 50) \\ एकूण मूल्य = 10\; मोटारी \)

एकूण मूल्यः {{ totalValueResult }}
मूल्य असल्यास {{ partThird }} आहे {{ percentThird }}%