ការគណនាការបញ្ចេញពងអូវុល


ការបញ្ចេញពងអូវុលគឺជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនសំដៅទៅលើពេលវេលាមានជីជាតិរបស់វដ្តស្ត្រីព្រោះការរួមភេទក្នុងអំឡុងពេលនេះបង្កើនឱកាសនៃការមានគភ៌។ ការបញ្ចេញពងអូវុលអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាក្នុងវដ្តមួយហើយអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃខុសគ្នាជារៀងរាល់ខែ។ វាចាំបាច់ក្នុងការតាមដានវដ្តរបស់អ្នក។

ថ្ងៃមានជីជាតិ៖

  • {{item}}