ប្រភេទកុំព្យូទ័រ


ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានជំនួយអ្នកគួរតែទុកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន។ នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាមេរិកដែលមានសេវាកម្មតុអ្នកគួរតែណែនាំ ១៥% និងច្រើនជាងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសេវាកម្មពិសេស ២០ ទៅ ២៥ ភាគរយជាទម្លាប់។ កុំធ្វើ scrooge, មានចិត្តសប្បុរស, ផ្តល់នូវព័ត៌មានជំនួយ!

ព័ត៌មានជំនួយរបស់អ្នកគឺ៖ {{tipResult}}

វិក្កយបត្រសរុបរបស់អ្នកគឺ៖ {{billWithTip}}