បរិមាណស៊ីឡាំង


តើបរិមាណស៊ីឡាំងគឺជាអ្វី

ដើម្បីទទួលបានបរិមាណអ្នកត្រូវគណនា: ផ្ទៃនៃរង្វង់គុណនឹងកំពស់របស់ស៊ីឡាំង។
ផ្នែកនៃរូបមន្តនេះ៖ πr2 គណនាផ្ទៃរង្វង់។ ហើយវាត្រូវបានគុណនឹងកម្ពស់ស៊ីឡាំង h ចងចាំថាលទ្ធផលចេញមកនៅក្នុងគ្រឿងណាមួយ។ ឧ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើម៉ែត្រអ្នកនឹងទទួលបាន m3 សង់ទីម៉ែត្រ: cm3


វី = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r