សូមស្វាគមន៍ចំពោះការគណនារបស់ឃីង

គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនគិតលេខគ្រប់ប្រភេទ។ យើងជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីវ័យក្មេងពីរនាក់ដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងលទ្ធភាពដែលមិនចេះរីងស្ងួតនៃគេហទំព័រ។

គេហទំព័រនៅតែកំពុងដំណើរការនៃការបង្កើតហើយយើងនឹងបន្ថែមម៉ាស៊ីនគិតលេខថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ។


ឧបករណ៍គណនាកាលបរិច្ឆេទ

ម៉ាស៊ីនគិតលេខស្ត្រី

ការគណនារូបវិទ្យា