કમ્પ્યુટર પ્રકાર


તમે રેસ્ટોરન્ટમાં છોડી દેવા જોઈએ તેવું સૂચન ટેબલ સેવાવાળી યુ.એસ. રેસ્ટોરન્ટમાં તમારે 15% અને વધુ સૂચવવું જોઈએ. જો તમે પ્રાપ્ત કરો છો, જો તમને અપવાદરૂપ સેવા મળે છે, તો 20 થી 25% રિવાજ છે. કર્કશ ન બનો, ઉદાર બનો, પ્રોપર ટીપ આપો!

તમારી મદદ આ છે: {{tipResult}}

તમારું કુલ બિલ છે: {{billWithTip}}