અંકગણિત મીન કેલ્ક્યુલેટર


અંકગણિત સરેરાશ એ આંકડામાં વારંવાર વપરાયેલ મૂલ્ય છે, જે મૂલ્યોના અંકગણિત સરેરાશ તરીકે ગણવામાં આવે છે. જો અમારી પાસે સમૂહ છે n મૂલ્યો. ચાલો તેમને ક callલ કરીએ x1, x2, …, xn. સરેરાશ મેળવવા માટે, બધા ઉમેરો xi અને દ્વારા પરિણામ વિભાજીત n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

સરેરાશ મૂલ્ય: {{averageResult}}


સંખ્યાઓનો સરવાળો: {{averageSum}}

કુલ સંખ્યાઓ: {{averageCount}}

જગ્યા દ્વારા અલગ નંબરો દાખલ કરો