ટકા કેલ્ક્યુલેટર


ટકાવારી શું છે

ટકાવારીનો અર્થ સામાન્ય રીતે કુલ મૂલ્યથી સંબંધિત મૂલ્ય હોય છે. આના જેવા ઉદાહરણ તરીકે આપણે ટકાવારીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ:

  1. અહીં અમારું કુલ મૂલ્ય એક મિલિયન કાર છે.
  2. અને અમે કહીએ છીએ: "દરેક બીજી કાર પાંચ વર્ષથી વધુ જૂની હોય છે"
  3. પર્સન્ટ્સમાં અનુવાદિત - "દરેક બીજી કાર" એટલે પચાસ ટકા (50%).
  4. સાચો જવાબ છે: અડધા મિલિયન કાર પાંચ વર્ષ કરતા જૂની છે.

એક ટકા પણ એક સો અર્થ છે. ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાંથી - મિલિયનમાંથી એક સો (1%) એક લાખ હશે. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( ટકાવારી = મૂલ્ય / કુલ કિંમત \cdot 100 \\[1ex] \)
ઉદાહરણ: 10 કારમાંથી 5 કાર કેટલા ટકા છે?
\( ટકાવારી = (5 / 10) \cdot 100 \\ ટકાવારી = 50\% \)

{{ partSecond }} ની {{ wholeSecond }} છે {{ percentResult }}%

\( મૂલ્ય = ટકાવારી \cdot (કુલ કિંમત / 100) \\[1ex] \)
ઉદાહરણ: કેટલી 50 કારમાંથી 10% કાર છે
\( મૂલ્ય = 10 \cdot (50 / 100) \\ મૂલ્ય = 5 \, કાર \)

{{percentFirst}}% ની {{wholeFirst}} છે {{ valueResult }}
\( કુલ કિંમત = મૂલ્ય \cdot (100 / ટકાવારી) \\[1ex] \)
ઉદાહરણ: 5 કાર 50% હોય તો ટોટલવેલ્યુ શું છે
\( કુલ કિંમત = 5 \cdot (100 / 50) \\ કુલ કિંમત = 10\; કાર \)

કુલ મૂલ્ય છે: {{ totalValueResult }}
જો કિંમત {{ partThird }} છે {{ percentThird }}%