Izibalo zithetha ikhalityhuleyitha


Umndilili wearithmetic lixabiso elisoloko lisetyenziswa kubalo, elibalwa ngokomndilili wearithmetic yamaxabiso. Ukuba sineseti ye n amaxabiso. Masibabize x1, x2, …, xn. Ukufumana i-avareji, yongeza konke xi kwaye wahlule iziphumo ngo n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Ixabiso eliphakathi: {{averageResult}}


Isiphumo samanani: {{averageSum}}

Amanani ewonke: {{averageCount}}

Faka amanani ahlukaniswe ngesithuba