సర్కిల్ చుట్టుకొలత


సర్కిల్ చుట్టుకొలత అంటే ఏమిటి

చుట్టుకొలత అంటే వృత్తం చుట్టూ ఉన్న దూరం. మీరు మీ టేప్ కొలతను తీసివేసి, వృత్తం చుట్టూ ఉన్న దూరాన్ని కొలిస్తే - అది చుట్టుకొలత.
మీరు వృత్తం యొక్క వ్యాసం లేదా వ్యాసార్థం తెలుసుకోవాలి. వ్యాసార్థం వృత్తం మధ్య నుండి వృత్తం యొక్క ప్రతి బిందువుకు దూరం, ఇది వృత్తం యొక్క ప్రతి బిందువుకు సమానం. వ్యాసం 2 గుణించిన వ్యాసార్థానికి సమానం.సి = r {{ result }}

{{ error }}

d r