శాతం కాలిక్యులేటర్


శాతం అంటే ఏమిటి

శాతం అంటే సాధారణంగా మొత్తం విలువ నుండి సాపేక్ష విలువ. మేము ఉదాహరణకు శాతాన్ని ఉపయోగిస్తాము:

  1. ఇక్కడ మా మొత్తం విలువ ఒక మిలియన్ కార్లు.
  2. మరియు మేము ఇలా అంటున్నాము: "ప్రతి రెండవ కారు ఐదు సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ"
  3. శాతానికి అనువదించబడింది - "ప్రతి రెండవ కారు" అంటే యాభై శాతం (50%).
  4. సరైన సమాధానం: అర మిలియన్ కార్లు ఐదేళ్ల కన్నా పాతవి.

ఒక శాతం అంటే వంద వంతు. పై ఉదాహరణ నుండి - మిలియన్ నుండి వంద (1%) లక్ష ఉంటుంది. \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( శాతం = విలువ / మొత్తం విలువ \cdot 100 \\[1ex] \)
ఉదాహరణ: 10 కార్లలో 5 కార్లు ఎన్ని శాతం
\( శాతం = (5 / 10) \cdot 100 \\ శాతం = 50\% \)

{{ partSecond }} యొక్క {{ wholeSecond }} ఉంది {{ percentResult }}%

\( విలువ = శాతం \cdot (మొత్తం విలువ / 100) \\[1ex] \)
ఉదాహరణ: 50 కార్లలో 10% ఎన్ని కార్లు
\( విలువ = 10 \cdot (50 / 100) \\ విలువ = 5 \, కా ర్లు \)

{{percentFirst}}% యొక్క {{wholeFirst}} ఉంది {{ valueResult }}
\( మొత్తం విలువ = విలువ \cdot (100 / శాతం) \\[1ex] \)
ఉదాహరణ: 5 కార్లు 50% అయితే టోటల్‌వాల్యూ అంటే ఏమిటి
\( మొత్తం విలువ = 5 \cdot (100 / 50) \\ మొత్తం విలువ = 10\; కా ర్లు \)

మొత్తం విలువ: {{ totalValueResult }}
విలువ ఉంటే {{ partThird }} ఉంది {{ percentThird }}%