Lub laij lej cov paj laum cov feem


Thaum koj qev nyiaj los ntawm lub tsev txhab nyiaj, koj them paj. Kev txaus siab yog tus nqi tiag tiag them rau qiv qiv nyiaj, nws yog feem pua ntawm tus nqi them tus nqi rau lub sijhawm ib xyoo - feem ntau.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) qhov twg:

\( S \) yog tus nqi tom qab \( t \) sij hawm
\( P \) yog tus nqi thawj xibfwb (xub peev)
\( t \) yog pes tsawg lub xyoo nyiaj txais rau
\( j \) yog cov paj laum hauv ib xyoos ib zaug (tsis hais txog ntawm cov sib ntxiv)
\( m \) yog tus naj npawb ntawm lub sij hawm txaus siab yog compounded toj xyoo

Sib npaug tom qab {{years}} xyoo yog: {{compoundInterestResult}}