ବୃତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର |


ବୃତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କ’ଣ?

ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସର୍କଲ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସର୍କଲ୍ ରୁମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କାର୍ପେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ କାର୍ପେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ |
କ୍ଷେତ୍ରର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁମେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯେକ any ଣସି ଏକକରେ ବ୍ୟାଡ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ |A = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r